Производи

Products

Производите на Техноинвест се применливи во сите индустрии, со акцент на тешката индустрија и рударството:

Заедно со Т инженеринг овозможуваме дизајн, изведба и монтажа на конвеери / транспортни системи, како и комплетни машино-браварски услуги за одржување и ремонт во тешката индустрија.

Нашите партнери Octopus се водечка регионална градежна компанија специјализирана за градежни работи и интервенции на висини и на недостапни места, и во соработка со Техноинвест, е присутна и активна во Македонија преку своја подружница во Скопје.

Tehnoinvest products are used and implemented in all industries, especially in heavy industry and mining:In cooperation with Т инженеринг we provide design, construction and installation of conveyors / transportation systems, as well as mechanical maintenance services in heavy industry.

Our partners Octopus are leading regional civil construction company specialized in civil works and inaccessible areas and interventions on heights. In partnership with Tehnoinvest, Octopus operates in R.Macedonia thought its subsidiary office in Skopje.