Процесирање на грануларни производи

Bulk handling and processing

Решенија за индустриите за обработка на сипкаст/грануларен материјал, како:

 • транспорт и складирање
 • дозирање, мерење
 • сушење, мелење, мешање, сепарација на материјали

за силоси за жито, производство на сточна храна, прехрана, хемиска индустрија, градежништво и дрвна индустрија, со фокус на линии за производство на дрвени пелети.


Како поддршка на овој сегмент, нудиме

  • транспортни ленти од секаков вид, особено траки отпорни на абразија, топлина /оган и сите видови на траки за тешка индустрија.
  • ролери (ролни) за транспортери со лента

повеќе детали наскоро

We provide bulk handling solutions, such as:

 • conveying and storage,
 • dosing, weighing,
 • drying, grinding, sowing, mixing, cleansing of materials

in grain silos, feed mill plants, food industry, chemical industry, civil construction industry and the wood industry, with emphasize of wood pellets production lines


As a support to this segment, we offer

 • conveyor belts of all kinds, especially abrasion resistant, heat/fire resistant and all kind of heavy duty belts.
 • rollers for belt conveyors

more details to follow soon

Партнери:

partners:

Каталози / Публикации:

catalogs / publications:

Ti_web_Conveyor belts BANTTO Ti.pdf
tags: гумени транспортни ленти траки gumeni transportni lenti traki силоси жито пченка пченица silosi zito pcenka pcenica