магацини

warehousing

Консалтинг, проектирање и изведба на магацински и продажни простори

Изработката од модуларни елементи ги прави нашите решенија лесно прилагодливи за секоја намена според конкретните барања за:

  • Оптоварување
  • Начин на пристап
  • Вид на роба (задоволува критериуми на HACCAP)

Наша голема предност е во можноста на изработка и на самоносечки магацини, при што модуларните елементи на регалите се и носечка конструкција на самиот магацин. Овие решенија нудат најефективно искористување на корисниот простор, а пред се најбрзо и најевтино градење и опремување на вашиот магацински простор

Consulting, design and installation of warehouse and sales facilities.

Our solutions' modular elements design provides easy arrangement upon specific needs, such as:

    • weight
    • access
    • type of goods (meeting HACCAP criteria)

Our advantage is possibility to execute self-supporting warehouse, where racks' modular parts are also bearing construction of the warehouse's complete structure.

Such solutions provide most effective usage of the area, and most importantly, fastest and cheapest warehousing constructing and fitting.

Партнери:

Partners:

галерија:

Galery:

Kаталози / публикации:

SUPER 1-2-3
SUPER 4-5-6
Mezanini katalog.pdf