Процесирање на грануларни производи

Bulk handling and processing

Заедно со Млинострој (Словенија) обезбедуваме решенија за индустриите за обработка на сипкаст/грануларен материјал, како:

за силоси за жито, производство на сточна храна, прехрана, хемиска индустрија, градежништво и дрвна индустрија, со фокус на линии за производство на дрвени пелети.

Together with Mlinostroj (Slovenia) we provide bulk handling solutions, such as:

in grain silos, feed mill plants, food industry, chemical industry, civil construction industry and the wood industry, with emphasize of wood pellets production lines Како поддршка на овој сегмент, нудиме 

As a support to this segment, we offer 

Партнери:

partners:

tags: гумени транспортни ленти траки gumeni transportni lenti traki  силоси жито пченка пченица silosi zito pcenka pcenica