процесирање и складирање на житни култури

Grain processing and storage

Млинострој (Словенија) во своите 70 години постоење произведува производни линии и системи за примање, чистење, сушење и складирање житарки, пченка и маслодајни семиња

Присутен е во индустриите за обработка на сипкаст/грануларен материјал, како:

на жито, производство на сточна храна, прехрана, хемиска индустрија, градежништво и дрвна индустрија, со фокус на линии за производство на дрвени пелети.

Компанијата го комбинира своето долгогодишно искуство во иновативен и мотивиран кадар кој се прилагодува на глобално ориентирана средина преку постојано барање нови технолошки решенија и усовршување на производствениот процес, а со тоа задоволувајќи ги потребите на клиентите со сè поквалитетни производи и услуги.

Mlinostroj (Slovenia) with its almost 70-year tradition, it is capable of producing many very demanding devices, production lines and systems for receiving, cleaning, drying and storing cereals, maize and oilmongers.

Mlinostroj is present in bulk-handling industries, such as:

of grains, animal feed mills,  food industry, chemical industry, civil construction and wood processing industry, focused on wood pellets production

The company combines its many years of experience in innovative and motivated personnel that adapts to the globally oriented environment by constantly searching for new technological solutions and perfecting the production process, thus satisfying the needs of customers with increasingly high quality products and services.

Во соработка со Агротим обезбедуваме информации и изработуваме апликации за јавните повици на ИПАРД и ФИТР

повеќе детали може да се добијат на web страницата на Млинострој, на Facebook или на Linked.in, како и директно во Техноинвест: (02) 3112064, mlinostroj@tehnoinvest.mk

Further details can be reached on Mlinostroj's web page, Facebook or Linked.in, or directly in Tehnoinvest on: +389 (0)2 3112064, mlinostroj@tehnoinvest.mk

tags: силоси жито пченка пченица сточна храна пелети silosi zito pcenka pcenica stocna hrana peleti