Octopus 

Octopus е првата Хрватска компанија која е специјализирана за градежни работи и интервенции на висини и на недостапни места.

Со непрекинато вложување и професионално усовршување, Octopus се разви во една од водечките компании во регионот специјализирана за изведување на работи на санации на косини, клизишта, градежни јами и останати работи кои бараат знаење и вештина во работите со посебни барања.

Особено се издвојуваат геотехничките работи (вградување на геотехнички сидра и млазен бетон) за стабилизација на карпестите косини и градежните јами, и поставување на заштитни мрежи за заштита од одрони кај сообраќајници.

Тимот на обучени алпинисти, заедно со софистицираната механизација и примената на најмодерни методи и градежни елементи, овозможува едноставна, брза и "чиста" изработка дури и на најсложените градежни активности.

Октопус, во соработка со Техноинвест, ги прошири своите активности и во Македонија, со основање на своја подружница во Скопје. 

Octopus is the first Croatian company specialized in civil construction works on heights and inaccessible places.


Thanks to the continuous investment and professional growth, Octopus has developed to one of the leading regional companies specialized in performing slope protection works, landslides, excavation pits and similar activities requiring special knowledges and skills.  

Our specialty are geotechnical activities (geotechnical anchors and shotcrete) for rocky slopes' and excavation pits protection, and protection nets installations for rockfall protection./

Team of skilled alpinists, in combination with sophisticated mechanization and implementation of most up-to-date methods and civil construction elements provides simple, effective and "clean" installation even for the most demanding activities.

Octopus, in cooperation with Tehnoinvest, has expanded its activities in Macedonia by establishing its Skopje subsidiary

Каталози / публикации

Octopus company profile 2023 EN - web compressed.pdf